Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačica

Novosti   |   19.09.2019.

STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA

  V I R O V I T I C A

 

KLASA: 100-01/19-01/80

URBROJ: 2189-34-01/1-19-1

Virovitica, 19.09.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i članka 3., 4., i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Virovitica, KLASA:003-05/19-01/01, URBROJ:2189-34-01/1-19-1, Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, Virovitica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

  1. Spremačica – puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme u Strukovnoj školi Virovitica

 

 

Opći uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

 

Posebni uvjeti: osnovna škola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj (Prijava mora sadržavati osobne podatke kandidata, ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt broj, adresu e-pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana s popisom svih priloženih dokumenata) kandidati su dužni priložiti:

 

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. rodni list
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu), ne starije od dana raspisivanja natječaja.

 

Traženi prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici te se oni neće vraćati.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti originale priloženih dokumenata.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži gore navedene podatke i priloge.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog (1) mjeseca.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu pozvat će se na razgovor - intervju, a vrijeme i mjesto održavanja razgovora - intevjua bit će objavljeni na web stranici www.ssv.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Virovitica.

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru - intevjuu smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  

 

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo  prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dostavljena natječajna dokumentacija koristi se isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali privolu, ako budu izabrani da se njihovi podaci objave na mrežnoj stranici Strukovne škole Virovitica.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave se predaju neposredno ili se šalju poštom na adresu:

 

Strukovna škola Virovitica

Vukovarska cesta 1, p.p. 54

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja, odnosno do 27. rujna 2019. godine.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni  javnom objavom u zakonskom roku na web stranici škole (www.ssv.hr) te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Strukovne škole Virovitica.

A natjeÄŤaj - spramaÄŤica rujan 2019.docx

Za učenike


Restoran Strukovne škole Virovitica

Restoran je u sklopu zgrade Strukovne škole Virovitica. U njemu učenici konobari, kuhari i slastičari uz nadzor stručnog osoblja spravljaju i poslužuju jela i uče vještine svojeg budućeg zanimanja. Restoran je opremljen modernom opremom i svime što je potrebno da bi se gosti ugodno osjećali u njemu. Raspolaže s 80 mjesta.

Pogledajte jelovnik

Radno vrijeme

ponedjeljakne radimo
utorak10:00 - 15:00
srijeda10:00 - 15:00
četvrtak10:00 - 15:00
petak10:00 - 15:00
subotane radimo
nedjelja i
blagdani
ne radimo

Za nastavnike


Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.